Contact

Shqipe Gashi

Paris F-75003 ◟ Strasbourg F-67000 ◟ Mulhouse F-68200

◡ shqipeshqipeshqipeshqipe@hotmail.com

instagram ◠ ◦